Podmínky používání webu

Podmínky používání www.pujcovnavisky.cz

Užíváním těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami.

Jestliže s následujícími podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tento webový server.

Některá právní omezení úvodní ustanovení

fyzická osoba Ondřej Vondál, provozovatel webového serveru pujcovnavisky.cz, vám dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webového serveru výhradně pro vaše osobní nekomerční použití a za předpokladu, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, zachováte ve všech kopiích těchto materiálů. Materiály, které se nalézají na tomto webovém serveru, nesmíte v žádném případě upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak užívat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Jakékoliv užívání těchto materiálů na jakémkoliv jiném webovém serveru či v jiném síťovém prostředí pro jakékoliv účely je zakázáno. Materiály na tomto webovém serveru jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné užití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, vaše oprávnění užívat tento webový server je automaticky ukončeno a vy musíte ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Odmítnutí odpovědnosti

Materiály (včetně veškerého softwaru) a služby poskytované na tomto webovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou", tzn. bez záruk jakéhokoliv druhu, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování duševního vlastnictví. Závazky fyzické osoby Ondřej Vondál týkající se poskytovaných služeb jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány. Fyzická osoba Ondřej Vondál dále neručí za správnost a úplnost materiálů, softwaru a služeb na tomto webovém serveru. Fyzická osoba Ondřej Vondál může kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webovém serveru nebo změny služeb a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na tomto webovém serveru nemusejí být aktuální a fyzická osoba Ondřej Vondál se nezavazuje, že bude materiály a služby na tomto webovém serveru aktualizovat.

Omezení odpovědnosti

Fyzická osoba Ondřej Vondál, její dodavatelé ani jiné třetí strany zmíněné na tomto webovém serveru nebudou v žádném případě odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu (včetně, ale bez omezení, těch škod, které jsou důsledkem ušlých zisků, ztráty dat nebo přerušení obchodů) způsobené užíváním, neschopností užívat nebo na základě výsledků užívání tohoto webového serveru, jakéhokoliv serveru, na který tento server odkazuje, nebo materiálů a informací obsažených na kterémkoliv nebo na všech webových serverech, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jakýchkoliv právních teorií a bez ohledu na to, zda fyzická osoba Ondřej Vondál byla nebo nebyla na možnost vzniku takovýchto škod upozorněna. Jestliže užívání materiálů, informací, či služeb z tohoto webového serveru bude mít za následek nutnost údržby, seřízení nebo opravy zařízení či dat, ponesete veškeré náklady s tím spojené.

Podmínky, jimiž se uživatel podřizuje

Fyzická osoba Ondřej Vondál od vás prostřednictvím tohoto webového serveru nechce přijímat důvěrné ani chráněné informace. Jakékoliv materiály, informace nebo jiná sdělení, která přenesete nebo zašlete na tento webový server, nebudou považovány za důvěrné ani za chráněné. Fyzická osoba Ondřej Vondál. nebude mít k takovým sdělením žádné závazky. fyzická osoba Ondřej Vondál a osoby jí pověřené budou smět kopírovat, zveřejňovat, šířit a jinak používat všechna taková sdělení, vyobrazení, zvuky, texty a jiné součásti pro jakékoliv komerční či nekomerční účely.

Sledování provozu webového serveru

Fyzická osoba Ondřej Vondál bude v zájmu udržení požadovaných kvalitativních parametrů tohoto webového serveru a poskytovaných služeb a v souvislosti s technologickou povahou provozu sítě Internet monitoroval provoz svých DNS, webových, databázových a poštovních serverů včetně IP adres počítačů kontaktujících pomocí celosvětové počítačové sítě Internet tyto servery a dále bude tyto informace archivovat a vyhodnocovat, zejména z důvodů technického zabezpečení provozu tohoto webového serveru a rozšiřování jeho služeb dle jejich skutečného využití.

Použití souborů cookie

tento webový server zasílá na osobní počítače uživatelů tohoto webového serveru soubory cookie (pokud uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči internetových stránek), nebo tyto soubory z těchto počítačů čte, jestliže uživatel tento webový server již někdy v minulosti navštívil. Jedním z důvodů využití souborů cookie je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti tohoto webového serveru podle výše uvedeného popisu. Tyto informace nikdy nejsou spojeny s osobními údaji. Přijímání souborů cookie z tohoto webového serveru lze zakázat přímo ve vašem prohlížeči internetových stránek takto: Microsoft® Internet Explorer®: support.microsoft.com/gp/cookies/cs.

Odkazy na webové servery třetích stran

Můžete vytvářet odkazy na tento webový server z jiných webových serverů, musíte však dodržet následující podmínky:

1. odkazy mohou odkazovat na obsah tohoto webového serveru, avšak nesmí jej replikovat

2. odkazy by neměly vytvářet zdání prostředí prohlížeče či okraje okolo obsahů tohoto webového serveru

3. neměly by naznačovat, že fyzická osoba Ondřej Vondál schvaluje dané stránky či produkty

4. neměly by nesprávně prezentovat vztah k fyzické osobě Ondřej Vondál

5. neměly by prezentovat nepravdivé informace o službách fyzické osoby Ondřej Vondál

6. neměly by obsahovat obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, urážlivý nebo kontroverzní

7. měly by obsahovat obsah vhodný pro všechny věkové skupiny.

Ochranné známky

Zde uvedené produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.